Tràmits

Certificat

Sol·licitud de certificats

Sol·licitud de certificats

 • Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
 • El centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir el certificat a la Secretaria, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Baixa del centre

Baixa del centre

Informació
L’alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar-la, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.
Causes de la baixa de matrícula
 • Trasllat a un altre centre de Catalunya
 • Trasllat a un altre centre fora de Catalunya
 • Abandonament per motius personals o familiars
 • Accident o malaltia
 • Abandonament per desinterés dels estudis
 • Abandonament per motius laborals
 • Altres
Instruccions
➢ Emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a secretariablanxart@gmail.com

No és necessari presentar cap document justificatiu per tal de demanar la baixa del centre.

Renúncia parcial (UF's i/o mòduls) o total de matrícula de Cicle Formatiu

Renúncia parcial (UF's i/o mòduls) o total de matrícula de Cicle Formatiu

Informació
L'alumne/a, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s'indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls professionals o unitats formatives del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director o directora del centre.
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula les que generen una absència prolongada de classe, com ara:
➢ malaltia o accident de l'alumne o de familiars
➢ atenció a familiars
➢ maternitat o paternitat
➢ canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball
➢ altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari

En els supòsits d'acceptació de la renúncia a la matrícula, l'alumne afectat:
➢ conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics);
➢ no perd la qualificació obtinguda en els mòduls professionals o unitats formatives superats;
➢ no se li computen les convocatòries dels mòduls professionals o unitats formatives no qualificats;

En el cas d'haver iniciat la Formació en Centres de Treball (FCT) sense completar-la en anul·lar la matrícula, es computen les hores de Formació en Centres de Treball efectivament realitzades i valorades positivament.

Instruccions
➢ S’ha de fer presencialment a la Secretaria del centre
➢ S’ha d’emplenar aquesta sol.licitud
➢ Aportar original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport
➢ Aportar original i fotocòpia de la documentació acreditativa

Títol acadèmic

Sol·licitud i lliurament

Títol acadèmic

Sol·licitud
 • Podeu sol·licitar el títol accedint al formulari.
 • Tot seguit rebreu les instruccions del procediment que haureu de seguir per formalitzar la tramitació al vostre correu electrònic.
Taxa per a l’expedició de títols acadèmics i professionals:
Normativa taxes i preus públics
Exempcions: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

Lliurament
 • Passar personalment per la Secretaria de l’Institut amb el vostre DNI i el resguard del títol.
 • Si no teniu el resguard del títol haureu d’omplir aquest full.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Retorn d’imports pagats

Retorn d’imports pagats

Omplir la sol·licitud i enviar-la a secretariablanxart@gmail.com juntament amb el resguard de pagament a retornar.

Homologació de títols estrangers

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació a la web del Departament d’Educació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/