Tràmits

Certificat

Sol·licitud de certificats

Sol·licitud de certificats

 • Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
 • El centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir el certificat a la Secretaria, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Baixa del centre

Baixa del centre

Informació
L’alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar-la, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.
Causes de la baixa de matrícula
 • Trasllat a un altre centre de Catalunya
 • Trasllat a un altre centre fora de Catalunya
 • Abandonament per motius personals o familiars
 • Accident o malaltia
 • Abandonament per desinterés dels estudis
 • Abandonament per motius laborals
 • Altres
Instruccions
➢ Emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a secretariablanxart@gmail.com

No és necessari presentar cap document justificatiu per tal de demanar la baixa del centre.

Títol acadèmic

Sol·licitud i lliurament

Títol acadèmic

Sol·licitud
 • Podeu sol·licitar el títol accedint al formulari.
 • Tot seguit rebreu les instruccions del procediment que haureu de seguir per formalitzar la tramitació al vostre correu electrònic.
Taxa per a l’expedició de títols acadèmics i professionals:
Normativa taxes i preus públics
Exempcions: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

Lliurament
 • Passar personalment per la Secretaria de l’Institut amb el vostre DNI i el resguard del títol.
 • Si no teniu el resguard del títol haureu d’omplir aquest full.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Retorn d’imports pagats

Retorn d’imports pagats

Omplir la sol·licitud i enviar-la a secretariablanxart@gmail.com juntament amb el resguard de pagament a retornar.

Homologació de títols estrangers

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació a la web del Departament d’Educació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

Sol·licitud genèrica

Sol·licitud genèrica

Per qualsevol tràmit del que no s’hagi establert un procediment concret, podeu presentar aquesta sol·licitud genérica a secretariablanxart@gmail.com