Exempció Formació en Centres de Treball (FCT)

Informació relativa

 • Exempció total
  Exempció per experiència laboral. L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
 • Exempció parcial
  • L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
  • L’exempció parcial del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle,s’atorga si l’alumne/a acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

Documentació necessària

Relació de documents acreditatius:
➢ Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
➢ Contracte laboral i una nòmina.
➢ Acord formatiu amb beca (en cas de becaris)
➢ Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral o bé les hores realitzades com a voluntari, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne (supòsits del 50% i 100%).

Si es treballa per compte propi:
➢ Certificat d’alta d’activitat econòmica.
➢ Rebuts de cotització de la Seguretat Social (si escau).
➢ Quota de règim d’autònoms.
➢ Declaració trimestral de l’activitat econòmica (model 130).

Instruccions per a la sol·licitud d’exempció de FCT

Aquest tràmit s’ha de fer presencialment a la Secretaria del centre en horari d’atenció al públic.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació necessària (original i fotocòpia).
 • Un cop resolta l’exempció el centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir a la Secretaria del centre la resolució que certifica que la exempció ha estat atorgada.
 • Per poder recollir la resolució s’ha de presentar el DNI/NIE/Passaport.