Currículum de l’Ensenyament Secundari Obligatori [ESO]

 • Home
 • Oferta Educativa
 • ESO

Concreció del currículum de l'ESO

ESO

ESO

Precisions al currículum de l'ESO

Cal aclarir que les optatives del currículum oficial de 4t d’ESO dibuixen tres itineraris possibles:

 1. Física i Química, Biologia i Geologia, i Tecnologia, per a l’itinerari orientat al Batx. Científic i Tecnològic.
 2. Llatí, Francès i Informàtica, per a l’itinerari orientat al Batxillerat Humanístic i Social.
 3. Informàtica, Visual i Plàstica, i Tecnologia, per a l’itinerari orientat als CFGM o al món laboral.

I, seguint a 4t, resta 1 hora disponible que el Centre pot dedicar al reforç d’una Competència.

D’altra banda, els criteris de Centre, que condicionen els continguts en l’oferta de les optatives de lliure disposició són, bàsicament:

 • Ampliar i reforçar continguts de les matèries instrumentals: Matemàtiques i Llengua.
 • Ampliar i reforçar els coneixements de les llengües estrangeres: Anglès (i Francès).
 • Fomentar l’esport i les activitats a l’aire lliure.
 • Desenvolupar tasques manipulatives o creatives.
 • Aprofundir en coneixement tecnològics (i digitals).
 • Reforçar àmbits i manifestacions culturals poc presents al currículum reglat de l’ESO.

L’oferta de les optatives pot oscil·lar en funció de la matrícula anual. Els cursos en què hi hagi més alumnat matriculat a l’ESO, caldrà augmentar el nombre d’optatives per poder mantenir una ràtio òptima, que oscil·li entre els 15 i els 20 alumnes. En cursos precedents, quan ha calgut augmentar-los, s’han ofert altres optatives de lliure disposició: Disseny per ordinador, Flauta, Lèxic, Hª de la Música, Competències bàsiques, Economia, Activitats al medi natural, etc.