Certificat d’acreditació de català

Tramitació de certificats d’acreditació de reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària

Aquest procediment s’ha de fer presencialment al centre en l’horari d’atenció al públic (no cal demanar cita prèvia).

  • La persona interessada ha d’emplenat aquesta sol·licitud i presentar-la al centre, juntament, amb la documentació justificativa dels requisits exigits per a la seva tramitació.
  • L'alumnat que ha finalitzat els estudis exigits al nostre centre, no cal que presenti la documentació del pla d’estudis corresponent.
  • Si no podeu venir personalment a recollir el certificat, heu d’omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i la fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.

* Descarregar certificat a presentar per validar els estudis realitzats. Aquest certificat l’ha de formalitzar el centre on hagi estat escolaritzat l’alumne/a l’últim curs del pla d’estudis corresponent.

Per més informació consulteu l’Ordre VCP/491/2009 modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril de 2010 (DOGC núm. 5610, de 19/04/2010).

Aquelles persones que no acompleixin els requisits anteriors s’han d’adreçar a:
Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226 | Barcelona
Telèfon: 935 51 69 00