CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ
Sistemes Microinformàtics i Xarxes · SMiX

 • image
 • image

  Comptem amb els millors recursos

  I amb les millors tecnologies

 • image

  Podràs treballar a casa com a l'Institut

  El disc dur viatja amb tú!

 • image

  Entorns virtuals d'aprenentatge

  Moderns i flexibles

 • image

  Comptaràs amb el millor equip humà

  Aprendràs de professors connectats amb el món professional


Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.
Aquests estudis es desenvolupen en 2 anys acadèmics.

Continguts - Mòduls de 1er curs

M01 - Muntatge i manteniment d'equips

Treballarem el funcionament bàsic de l’ordinador i perifèrics; muntar la part física un ordinador, el programari ha instal·lar inicialment a l’ordinador i com fer el manteniment dels ordinadors.

M02 - Sistemes operatius monolloc

Es treballen els conceptes teòrics preparatoris per al posterior estudi de la resta de procediments. Es treballen les operacions bàsiques de gestió de sistemes Windows i de tipus Unix.

M03 - Aplicacions ofimàtiques

En aquest mòdul es veuen els conceptes més bàsics relacionats amb els paquets ofimàtics actuals: atenció a l’usuari, gestió electrònica del correu i l’agenda, elaboració de documents de text, de càlcul i amb bases de dades, i tractament d’imatge, vídeo i presentacions.

M05 - Xarxes locals

S’introdueix el que és una xarxa local, això comprèn estudiar i reconèixer les seves parts (de xarxes sense fils, de xarxes Ethernet, de VLAN’s, ...). També es practica la detecció i resolució de problemes.

M06 - Seguretat informàtica

S’estudien tècniques de seguretat física i lògica per protegir servidors. També s’estudien i es configuren els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), còpies de seguretat, certificats digitals, antivirus, tallafocs, monitorització, ... . També s’estudia la legislació aplicable a la seguretat i protecció de dades (LOPD i LSSI).

M09 - Formació i orientació laboral

Es treballa el procés de recerca de feina així com els drets i obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral. També es donen coneixements generals en matèria de prevenció de riscos laborals.

M11 - Anglès tècnic

Aquest mòdul és imprescindible per poder comprendre qualsevol aspecte tècnic en el món actual, i per poder desenvolupar tasques al món laboral.

Continguts - Mòduls de 2n curs

M04 - Sistemes operatius en xarxa

Instal·larem i monitoritzarem sistemes operatius en xarxa, descrivint característiques i eines utilitzades. Farem tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis, compartició de recursos i gestió de seguretat.

M07 - Serveis de xarxa

Les tasques principals del mòdul consisteixen en instal·lar i configurar diversos serveis relacionats amb la xarxa, tant en la part del client com en la part del servidor, com DHCP, DNS, correu electrònic, transmissió d’arxius, servidor de pàgines web, accés a sistemes remots, ... .

M08 - Aplicacions web

Avui en dia moltes de les aplicacions ja no s'instal·len directament a l'ordinador, i és imprescindible saber com fer instal·lacions i manteniment de les principals aplicacions (web) que funcionen directament interactuant amb l'usuari a través d'un navegador.

M10 - Empresa i iniciativa emprenedora

Es treballen tots aquells conceptes relacionats amb l’emprenedoria, des de la idea fins a la realització d’un projecte empresarial perquè s’adquireixin els coneixements sobre la matèria i puguin portar a la pràctica un projecte empresarial propi dins de l’activitat que estan estudiant.

M12 - Síntesi

El mòdul professional de Síntesi ha de permetre la integració dels continguts impartits al llarg del cicle per mostrar el grau d'assoliment dels objectius generals dels estudis, mitjançant el plantejament d'un supòsit pràctic.

M13 - Formació en centres de treball

383 hores a realitzar en una empresa. Desenvolupareu tasques relacionades amb els estudis assolits i mantindreu un primer contacte amb el món laboral.

Precisions al currículum del SMX

Tal com permet la normativa, aquest Cicle oferta (a 2n) una matèria de lliure disposició, de 66 hores anuals, anomenada Introducció a la Programació informàtica, ja que es considera que aquests coneixements complementaris esdevindran ben útils a l’alumnat que vulgui continuar estudis d’aquesta família professional.

Veure tot el Currículum CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


 • Aquesta titulació té una durada de 2.000 hores de formació (1.617h lectives en un centre educatiu i 383h d’estada en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

  Aquest tipus de formació pretén millorar la formació de l’aprenent, fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa i contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.

 • Trobaràs tota la informació que necessites al apartat de 'Secretaria'. Pots clicar el següent enllaç per anar-hi.

  Anar a Secretaria
 • 1r curs: Íntegrament al centre educatiu en horari de tarda.
  2on curs: A la tarda en el centre educatiu i durant els matins a l’empresa.
 • Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.
  • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 • La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
  • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
  • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
  • Tècnic o tècnica de suport informàtic;
  • Tècnic o tècnica de xarxes de dades;
  • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
  • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
  • Comercial de microinformàtica;
  • Operador o operadora de teleassistència;
  • operador o operadora de sistemes.
 • Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • Al batxillerat
  • A un cicle de grau superior de formació professional

Galeria d'imatges