NOU CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques · DAW [DUAL]

 • image
 • image

  Comptem amb els millors recursos

  I amb les millors tecnologies

 • image

  Únic grau superior d'informàtica als voltants

  Estació de Ferrocarrils a prop
  [Veure Mapa]

 • image

  Podràs treballar a casa com a l'Institut

  El disc dur viatja amb tú!

 • image

  Entorns virtuals d'aprenentatge

  Moderns i flexibles

 • image

  Comptaràs amb el millor equip humà

  Aprendràs de professors connectats amb el món professional

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies especifiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Continguts - Mòduls

M01 - Sistemes informàtics

S'aprèn a instal·lar, configurar i explotar un sistema informàtic, implantant-hi programari específic i gestionant els recursos en xarxa.

M02 - Bases de dades

Aprendreu a dissenyar, gestionar i programar bases de dades relacionals.

M03 - Programació

Aprendreu a programar aplicacions d'escriptori amb el llenguatge Java.

M04 - Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació

Comporta una aproximació als llenguatges de marques i a la temàtica corresponent als sistemes empresarials de gestió d’informació.

M05 - Entorns de desenvolupament

Abasta diferents àmbits de la programació: introducció al llenguatge d’especificació UML, configuració i ús d’entorns de desenvolupament i eines per provar el codi i millorar-ne la qualitat.

M06 - Desenvolupament web en l’entorn client

En aquest mòdul s’estudia a fons JavaScript, el llenguatge de programació en entorn client més utilitzat avui en dia, és un llenguatge suportat per tots els navegadors i molt lligat a TypeScript que és la base de frameworks com IONIC, amb el que podem desenvolupar aplicacions per a mòbils, tant per a Android com per a IOS.

Aprendreu a crear aplicacions que interaccionen amb APIs del servidor, es treballa amb mecanismes de programació asíncrona client-servidor i també amb AJAX.

En definitiva és un mòdul que et sorprendrà, en el que portaràs les teves habilitats de programació a un altre nivell i on la teva creativitat i imaginació hi jugaran un paper molt important.

M07 - Desenvolupament web en l'entorn servidor

Els programes del costat del servidor no interaccionen amb humans, sinó amb altres programes. Això incrementa la seva complexitat, però també la seva potència i possibilitats.

En aquest mòdul aprendràs a dominar els llenguatges de programació que s’utilitzen en el costat del servidor, i a implementar programes eficients, versàtils i sòlids, que donin resposta fiable i fluida a les peticions que reben.

Els clients obeeixen als servidors. I els servidors t’obeiran a tu!

M08 - Desplegament d'aplicacions web

S'aprèn a implantar arquitectures web, des de servidors de transferència de fitxers, web i d'aplicacions web amb serveis de xarxa, elaborant documentació i gestionant sistemes de control de versions.

M09 - Disseny d'interfícies web

Es treballarà el desenvolupament d'interfícies web aplicant les especificacions i elements de disseny, i l'experiència d'usuari a nivell d'usabilitat i accessibilitat.

M10 - Formació i orientació laboral

Proporciona la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se professionalment i desenvolupar la seva carrera professional al sector corresponent.

M11 - Empresa i iniciativa emprenedora

Proporciona la formació necessària per desenvolupar la pròpia iniciativa en àmbit empresarial i el foment de l’autoocupació.

M12 - Projecte de desenvolupament d'aplicacions web

Es realitzarà el projecte final de cicle. Es treballarà en equip i es desenvoluparan les diferents fases d'un projecte d'aplicacions web integrant els continguts adquirits als diferents mòduls i les tècniques pròpies del cicle.

Veure tot el Currículum CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web


 • Aquesta titulació s’ofereix en modalitat Dual, amb una durada de 2.363 hores de formació (1.320h lectives en un centre educatiu i 1.043h remunerades d’estada en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

  En aquesta modalitat de formació professional l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

  Aquest tipus de formació preten millorar la formació de l’aprenent, fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa i contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.

 • Trobaràs tota la informació que necessites al apartat de 'Secretaria'. Pots clicar el següent enllaç per anar-hi.

  Anar a Secretaria
 • 1r curs: Íntegrament al centre educatiu en horari de tarda.
  2on curs: A la tarda en el centre educatiu i durant els matins a l’empresa.
 • Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

  Més Informació
 • Els titulats en el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web poden incorporar-se a organitzacions públiques o privades, o desenvolupar una carrera per compte propi creant la seva pròpia empresa.

  L’àmbit de treball és dins el desenvolupament i manteniment d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i Internet).

  Algunes de les posicions que poden ocupar són:
  • Programador d’aplicacions web i multimèdia
  • Tècnic en analítica, optimització i posicionament web
  • Programador web – part client (Front-End Developer)
  • Programador web – part servidor (Back-Office Developer)
  • Programador web – Full-Stack Developer.
  • Maquetador web
 • Amb el títol de CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Web podràs accedir:
  • Un altre cicle formatiu de grau superior.
  • Un estudi universitari oficial de grau de forma directa (sense prova d’accés).

  Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS depenent de la universitat.

  Més Informació

Galeria d'imatges