Atenció presencial SECRETARIA: heu de demanar CITA PRÈVIA a secretariablanxart@gmail.com

Convalidacions ESO i Batxillerat

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre profesional

Matèries convalidables
    Es poden convalidar les matèries següents:
  • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO).
  • Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
  • Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Documentació que cal presentar
  • “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (model EMU1).
  • “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (model CMU1).
Procés de convalidació

L'interessat o interessada han d’enviar la sol.licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (model CMU1).

Un cop resolta la convalidació el centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir a la Secretaria del centre la resolució que certifica que la convalidació ha estat atorgada.

Per poder recollir la resolució s’ha de presentar fotocòpia del DNI i els originals i fotocòpies dels documents que justifiquin la convalidació

Document EMU1 enllaç
Model document CMU1 enllaç

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE DANSA

1 Simultaneïtat d'estudis d'ESO amb estudis de dansa

L'alumnat que cursa l’ESO i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. La sol·licitud s'ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret.

L'alumne o alumna que repeteix estudis de dansa no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d'ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

La llista dels centres autoritzats (conservatoris de dansa, centres professionals de dansa i escoles de dansa autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament.

En el cas d'una escola de dansa en fase d'autorització, l'alumne o alumna ha de fer la sol·licitud dins el termini previst, i la convalidació o reconeixement s'ha de fer efectiu a partir de la data d'autorització de l'escola de dansa. La família ha de fer arribar al centre de secundària el codi del centre.

1.1 Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Matèries convalidables
Es poden convalidar les matèries següents:
Educació Física
Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO)
Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs)
Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)
No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Documentació que cal presentar

"Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1).

"Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a" (model CDA1).

Procés de convalidació

L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe, la "Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1), acompanyada del "Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a" (model CDA1).

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

1.2 Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Matèries que es poden reconèixer
Les matèries es poden reconèixer d'acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:
Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa d'entre 5 i 7 hores setmanals. Se'ls pot reconèixer la matèria següent: Educació Física
Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa de 7 hores setmanals o més. Se'ls poden reconèixer les matèries següents: Educació Física

Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).
No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Documentació que cal presentar
"Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1).
"Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada en què s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement de la matèria d'Educació Física de l'ESO i el batxillerat i/o les optatives de l'ESO" (model CDA2).
Procés de reconeixement
L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe, la "Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1), acompanyada del "Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada en què s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement de la matèria d'Educació Física de l'ESO i el batxillerat i/o les optatives de l'ESO" (model CDA2).
El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne o alumna.
Els alumnes que no compleixin les directrius que s'estableixen en el pla de seguiment s'incorporaran a les matèries de secundària amb les condicions que el centre de secundària determini.

Document CDA1
Document EDA1
Document DCA2

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS AMB PRÀCTICA INTENSIVA D’ESPORT

L’alumnat d’ESO i Batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne/a i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament, l’alumne/a pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar a l’alumnat que fa Batxillerat.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

  • Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física (sol·licitud convalidació ESO) (sol·licitud BTX).
  • Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la Federació Catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.