Convalidacions

 • Home
 • Secretaria
 • Convalidacions ESO i Batxillerat

Convalidacions ESO i Batxillerat

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre profesional

Matèries convalidables
  Es poden convalidar les matèries següents:
 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO).
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
 • Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Documentació que cal presentar
 • “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (model EMU1).
 • “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (model CMU1).
Procés de convalidació

L'interessat o interessada han d’enviar la sol.licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (model CMU1).

Un cop resolta la convalidació el centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir a la Secretaria del centre la resolució que certifica que la convalidació ha estat atorgada.

Per poder recollir la resolució s’ha de presentar fotocòpia del DNI i els originals i fotocòpies dels documents que justifiquin la convalidació

Document EMU1 enllaç
Model document CMU1 enllaç

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE DANSA

1 Simultaneïtat d'estudis d'ESO amb estudis de dansa

L'alumnat que cursa l’ESO i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. La sol·licitud s'ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret.

L'alumne o alumna que repeteix estudis de dansa no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d'ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

La llista dels centres autoritzats (conservatoris de dansa, centres professionals de dansa i escoles de dansa autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament.

En el cas d'una escola de dansa en fase d'autorització, l'alumne o alumna ha de fer la sol·licitud dins el termini previst, i la convalidació o reconeixement s'ha de fer efectiu a partir de la data d'autorització de l'escola de dansa. La família ha de fer arribar al centre de secundària el codi del centre.

1.1 Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Matèries convalidables
Es poden convalidar les matèries següents:
Educació Física
Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO)
Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs)
Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)
No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Documentació que cal presentar

"Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1).

"Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a" (model CDA1).

Procés de convalidació

L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe, la "Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1), acompanyada del "Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a" (model CDA1).

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

1.2 Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Matèries que es poden reconèixer
Les matèries es poden reconèixer d'acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:
Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa d'entre 5 i 7 hores setmanals. Se'ls pot reconèixer la matèria següent: Educació Física
Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa de 7 hores setmanals o més. Se'ls poden reconèixer les matèries següents: Educació Física

Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).
No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Documentació que cal presentar
"Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1).
"Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada en què s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement de la matèria d'Educació Física de l'ESO i el batxillerat i/o les optatives de l'ESO" (model CDA2).
Procés de reconeixement
L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe, la "Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (model EDA1), acompanyada del "Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada en què s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement de la matèria d'Educació Física de l'ESO i el batxillerat i/o les optatives de l'ESO" (model CDA2).
El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne o alumna.
Els alumnes que no compleixin les directrius que s'estableixen en el pla de seguiment s'incorporaran a les matèries de secundària amb les condicions que el centre de secundària determini.

Document CDA1
Document EDA1
Document DCA2

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS AMB PRÀCTICA INTENSIVA D’ESPORT

Convalidació a l’alumnat d'ESO amb dedicació significativa a l'esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de l'Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que els reconeguin la matèria Educació Física.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d'estar signada pel pare, mare o tutors legals de l'alumne o alumna, el certificat del Consell Català de l'Esport (av. Dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l'efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “Convalidat”.

Per als alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives, que impliquin una absència al centre educatiu superior a 15 dies i inferior a 30 de forma continuada, el centre ha d'establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l'activitat acadèmica. En aquest PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d'avaluació per a cada matèria durant aquest període. Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares, mares o tutors legals presentin, al centre on l'alumna o alumne cursa l'ESO, la documentació següent:El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què participa amb el segell del Consell Català de l'Esport o de la federació esportiva corresponent. Escrit de compromís dels pares, mares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment acadèmic durant aquest període d'absència al centre. En cas que l'alumne o alumna deixi l'activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes.

Convalidacions de matèries de batxillerat per als alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l'esport

Alumnes amb dedicació significativa a l'esport matriculats en altres centres

Els i les alumnes amb dedicació significativa a l'esport, avalada pel Consell Català de l'Esport i matriculats en centres que no pertanyen als centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se'ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d'Educació Física i de les matèries específiques tant de primer com de segon de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Sol·licitud signada per l'alumne o alumna, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l'alumne si és menor d'edat.
 • Certificat del Consell Català de l'Esport. Els alumnes han d'obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El director o directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la convalidació de la matèria d'Educació Física i de la franja de matèries específiques de primer o bé de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s'ha de renovar cada curs.

A l'efecte de la convalidació de la franja de matèries específiques, cal tenir en compte que es consideren específiques també les matèries de modalitat que excedeixin de les matèries de modalitat que l'alumne o alumna ha de cursar en cada curs de batxillerat.

Procés de reconeixement

L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant el primer trimestre de classe,

Sol.licitud ESO
Sol.licitud Batxillerat