Horari d'atenció al públic (SECRETARIA): de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h.

Currículum del PFI [NEE] Vendes, Oficina i Atenció al públic

Concreció del currículum del PFI [NEE]

PFI Comerç

Precisions (i altres observacions) al currículum del PFI [NEE]

Aquest Programa de Formació i Inserció preveu dedicar 40 h. a un Projecte integrat, matèria que no ha estat reflectida a la taula precedent, perquè s’ha de portar a terme d’una forma transversal, integrant-la en els diferents mòduls del PFI.

A més, donades les característiques especials d’aquest grup-classe, en el qual tot l’alumnat que es vulgui matricular ha d’aportar un Certificat de discapacitat (intel·lectual) superior al 33%, la normativa preveu la possibilitat de fer adaptacions considerables en la durada i intensitat del currículum reglat. En el nostre cas específic, d’acord amb els equips de suport psicopedagògic, s’ha decidit una adaptació en el nombre setmanal d’hores del Programa. Així doncs, a causa del perfil d’aquest alumnat, sovint menys resistent a l’esforç intel·lectual continuat, el nombre total d’hores lectives diàries passarà de sis a cinc. Aquesta reducció no afectarà, però, a la FCT (180 hores anuals que cada alumne passa en una empresa fent pràctiques), encara que sí que es mirarà de flexibilitzar la possible rigidesa de les jornades laborals.

Els criteris a l’hora d’esponjar aquest currículum, lògicament, no han sigut proporcionals. P. ex. la matèria Formació complementària de reforç i aprofundiment (de 50 hores anuals), només es farà pel que fa al Reforç (no pas a l’Aprofundiment), i s’hi dedicaran sols unes 30 hores anuals. També es reduiran, p. ex., algunes hores dedicades a Ofimàtica o a Eines matemàtiques; però, en canvi, el nombre d’hores dedicades a Incorporació al món del treball creixerà unes 15 hores anuals (sobre el currículum reglat), ja que és en aquesta assignatura on es donen les pautes de comportament i les estratègies, molt necessàries, per tal que aquest alumnat pugui adaptar-se i realitzar satisfactòriament les respectives FCT. També cal aclarir que aquest alumnat no acredita com la resta, sinó que obté un certificat especial, emès pel Dpt. d’Ensenyament.